SHARE Hrvatska Logo

Kratak opis projekta

* Središnje tijelo za međunarodnu koordinaciju projekta SHARE je Munich Center for the Economics of Aging (MEA) koji se nalazi u sklopu Max Planck Institute for Social Law and Social Policy u Münchenu.

Implementacija projekta SHARE

Implementacijom projekta SHARE ublažit će se problem nedostatka kvalitetnih i međunarodno usporedivih podataka u Hrvatskoj, a radom s podacima prilikom formulacije, implementacije ili evaluacije politika temeljenih na dokazima, razvijat će se i ojačati vještine i znanja kapaciteta javne uprave.
Jačanje administrativnih kapaciteta tijela, nadležnih za provođenje politika temeljenih na dokazima, preduvjet je za kreiranje i provedbu sustavnih reformi. Prikupljeni podaci poslužit će kao znanstvena podloga za donošenje efikasnijih politika s ciljem poboljšanja kvalitete života građana i uštede javnog novca.

EFZG Logo
SHARE-ERIC Logo
ESF Lenta

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda